Codi Ètic

BÀSQUET LAIETÀ

CODI ÈTIC

A la secció de bàsquet del C.E. Laietà volem anar completant el nostre model, i continuant amb les millores en quan a objectius, estructura i organització us presentem el nou REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA SECCIÓ DE BÀSQUET adreçat a jugadors/es, tècnics i delegats, pares/mares i simpatitzants. Aquest inclou un Codi Ètic i el conseqüent Codi Disciplinari, i pretèn garantir el bon funcionament de la Secció de Bàsquet.

La Comissió ètica de la Secció de Bàsquet serà l’encarregada d’informar, difondre, vetllar i, arribat el cas, sancionar actituds que vulnerin aquest Codi Ètic.

La Comissió ètica de la Secció de Bàsquet del C.E. Laietà està formada per : 

 • Tomàs Rubio, vocal de la Secció de Bàsquet dins la Junta Directiva del C.E. Laietà.
 • Josep Manel Gurrera, Gerent del club C.E. Laietà
 • Lluís Ferrer, Director tènic de la Secció de Bàsquet
 • Jordi Rosquilla Coordinador de petits Secció de Bàsquet
 • Àngel Perez Coordinador de grans Secció de Bàsquet
 1. Definició i finalitat del codi ètic
 2. Declaració de Valors
 3. Mode d’actuació
 4. Codi ètic, disciplina, normes de comportament.
 5. Codi disciplinari :

         – Tipificació de faltes

         – Sancions

El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu la Secció de Bàsquet del Club Esportiu Laietà, i estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions per a que la conducta de tots els seus membres respongui a aquests valors i principis ètics.

El Codi Ètic neix amb una finalitat formativa i informativa, i amb l’objectiu de marcar uns fonaments i unes pautes essencials, que promoguin i afavoreixin de forma eficaç la pràctica ètica de tots els seus membres, d’acord amb la seva finalitat, els valors del club i els principis d’actuació que se’n derivin.

Així doncs, el codi pretén ser un instrument que serveixi a tots els membres del club (jugadors/es, entrenadors/es, pares i mares, treballadors, equip directiu i tot el col·lectiu de socis, abonats i simpatitzants) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits: entrenament i competició esportiva; convivència i treball col·laboratiu d’equip; comportament de l’afició ; i gestió en el camp de l’esport.

Tots els esportistes, tècnics i directius que participin en competicions, o estiguin en grups d’entrenaments, s’hauran de regir per aquesta normativa, i  en el moment de signar l’inscripció al club s’accepta aquest reglament, de la mateixa manera que pares/mares i acompanyants.

Per què és necessari?:

Les institucions públiques, esportives i socials, experts en educació i progenitors cada vegada expressen més la necessitat d’assegurar un entorn esportiu ètic que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària.

Per contribuir-hi, i per poder corregir situacions viscudes i prevenir-ne de futures, el club reconeix i desitja promoure el potencial educatiu que posseeix l’esport.

També es pretèn mantenir una línia equitativa i evitar, en la mesura que es pugui, de prendre decisions injustes o discriminatòries.

La formació esportiva és un entorn privilegiat per fomentar valors ètics, que consolidin en els nens, nenes i joves actituds essencials pel seu creixement personal i integral, i els capaciti com a persones responsables i solidàries.

La Secció de Bàsquet subscriu els següents valors ètics en l’esport i es compromet a promoure’ls entre els seus membres:

2.1) Respecte

El respecte significa acceptar-nos i valorar-nos a nosaltres mateixos i als altres tal com som, sigui quina  sigui la nostra identitat cultural o nacional, sexe, edat, condició i capacitat. El respecte és adonar-me que no estic sol quan actuo.

El respecte s’expressa:

– Reconeixent i defensant el dret de qualsevol persona a ser tractat amb dignitat, justícia i en condicions d’igualtat en qualsevol àmbit o situació.

– En l’interès per conèixer i entendre als altres, posant-nos en la seva situació.

– Tractant als altres amb amabilitat i cortesia, manifestant-los l’agraïment per la seva contribució i esforç.

– Acceptant els límits propis i els dels altres, sense que sigui causa d’exclusió , crítiques o menysteniment.

– Reconeixent la importància que té cada persona en l’equip.

– Rebutjant l’ús propi i aliè de la violència verbal i/o física contra uns altres, denunciant aquests actes sempre que es produeixin.

– Els pares i familiars han de respectar als companys del seu fill i als rivals.  Han de respectar les decisions de l’entrenador/a sense interferir en la seva labor, presionar-lo o desautoritzar-lo. També han de respectar l’autoritat de l’àrbitre, comportant-se de manera cívica a la graderia, essent respectuosos amb la resta d’afeccionats.

2.2) Honestedat :

 L’honestedat en el bàsquet implica:

– El coneixement, acceptació i compliment sense excepció de les regles del joc, que ho fan possible i legítim. Aquesta acceptació comporta acatar la decisió de l’àrbitre en la competició , no incitant a la confrontació o deslegitimació de la seva autoritat.

– Evitar pràctiques d’engany o manipulació sobre els altres, encara que aquestes no vulnerin les regles, tant en l’activitat esportiva, com als espais de convivència i treball en equip.

– Ser justos i objectius en la valoració de la capacitat o actuació esportiva, pròpia i aliena, evitant judicis que distorsionin els fets o no tinguin fonament. Valora el treball i l’esforç dels teus companys d’equip, sense creure’t superior, ni imprescindible per la teva habilitat esportiva.

–  Assumir tant la victòria com la derrota en la competició , reconeixent les fortaleses i les febleses pròpies per millorar, sense desmotivar-se, i sense desmerèixer la capacitat dels altres competidors.

– Tenir una comunicació sincera i constructiva amb els altres, com un mitjà per recolzar i contribuir a la millora de la convivència i el treball de l’equip.

2.3) Responsabilitat

La responsabilitat representa assumir el compromís amb un mateix i amb l’equip:

– Responent amb perseverança i disposició als objectius i les tasques plantejades, tant individualment, com en equip.

– Respectant la disciplina de treball, acatant les decisions dels entrenadors/es, o coordinadors.

– Fent-se càrrec de les tasques proposades, i realitzant-les amb atenció i cura, esforçant- se per fer-les tan bé com sigui possible.  Treballa en equip i per l’equip. Donant prioritat a les metes de l’equip davant els interessos individuals si cal.

– Treballant col·laborativament amb l’equip, sense carregar als altres les obligacions que ens corresponen.  Reconeix la importància que té cada persona en l’equip.  Tothom aporta.

– Prenent decisions amb criteri i assumint les conseqüències de les mateixes, sense culpar als altres dels errors.

– Seguint hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.

2.4) Superació :

 L’afany de superació és una motivació per millorar en tots els aspectes, que ens impulsa a assumir noves metes de forma constant i a vèncer amb esforç els obstacles. Per a això cal:

 • Conèixer i acceptar els límits propis i de l’equip per valorar les metes possibles d’aconseguir i l’aprenentatge necessari per aconseguir-les.
 • Estar disposats a dedicar-nos i sacrificar-nos el que calgui, sense recórrer a accions que posin en perill la salut o vagin en contra del reglament.
 • Valorar l’esforç i l’interès posat en cada acció esportiva, encara que el resultat no sigui l’esperat.
 • Animar a l’equip a millorar i aconseguir noves metes.

 2.5) Companyia :

 El bàsquet mai és una acció individual, sempre és necessari el suport i el treball conjunt entre esportistes, entrenadors, família i àrbitres. És per això que la companyonia és un valor fonamental per el desenvolupament d’un esportista.

La companyonia es mostra fonamentalment a través d’una actitud servicial, comprensiva i solidària:

 • Interessant-nos pels altres i oferint-los la nostra ajuda perquè millorin i s’integrin en l’equip.
 • Estant atents al que sigui necessari i disposats a fer sempre una mica més pel nostre equip, encara que no sigui la nostra obligació.
 • Contribuint al fet que hi hagi un bon clima i joc net: en el vestuari, en els entrenaments, en les graderies i en el terreny de joc.
 • Animant als nostres companys, felicitant-los pels seus assoliments I disculpant-los pels seus errors.
 • Evitant els retrets, les comparacions o les crítiques negatives que poden desmotivar o contribuir a l’exclusió.
 • Sent receptius i mantenint una comunicació sincera, fent l’esforç de comprendre la postura dels altres i agraïnt les correccions quan ens les facin.

Hi ha 3 valors més, paciència, constància i prudència que donen equilibri, consistència i moderació a tots els altres valors i per tant la seva absència malmetria qualsevol altre valor.

Així doncs, els nostres valors a promoure són: Respecte, Honestedat, Responsabilitat, Superació , Companyonia i en cada un d’aquests aplicari la Paciència, Constància i Prudència.

La Secció de Bàsquet del C.E. Laietà té un caràcter eminentment formatiu, desenvolupant els seus integrants com esportistes i com a persones.

Volem ser un Club de bàsquet de referència, incrementant el nombre de jugadors/es, la presencia i el nivell de competitivitat dels nostres equips, desenvolupant-ne els seus integrants com esportistes i com a persones.

Volem prioritzar el treball en les edats de formació : Escola de Bàsquet i Equips de Base (fins a Infantil).

Volem formar jugadors i jugadores que siguin capaços de competir al màxim nivell al que casdacun d’ells pugui aspirar, amb grups homogenis que permetin l’evolució tant individual com a grup.

No prioritzarem la competitivitat dels equips per sobre dels aspectes formatius, però aquesta afirmació no significa la renúncia d’aspirar a participar i intentar les millors posicions en cada competició.  Només esmentar que creiem que el més important és participar de la millor manera possible i sempre amb els principis bàsics de l’esportivitat abans que res.

Adaptarem l’estratègia formativa a la realitat i les necessitats de cadascun dels equips.

Serem rigorosos en els aspectes relacionats amb el compromís i el respecte entre nosaltres i també amb els altres equips, àrbitres i afeccionats.

Volem un club obert i transparent que sigui punt de trobada de tots els esportistes, socis i simpatitzants en un entorn esportiu ètic i que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària.

El club té com a finalitat primordial la formació esportiva de nens, nenes i joves, contribuent al seu desenvolupament integral com a persones, amb capacitat per exercir de forma responsable i solidària els seus drets i deures.

En aquesta labor és necessària la contribució de tots els adults implicats: entrenadors, coordinadors, família i col·laboradors, que han de comprometre’s, a través de la seva labor formativa i la seva conducta, a transmetre els valors ètics als jugadors.

Per a això , el club treballarà per:

 • Lectura i acceptació del codi ètic i compromís de compliment entre els seus jugadors/es, entrenadors/es.
 • Donar a conèixer i implementar el codi ètic entre tots els agents de la secció: a més de jugadors/es i entrenadors/es, pares i mares, col·laboradors i tot l’entorn soci-esportiu, mitjançant xarxes socials, correu electrònic i cartellera del pavelló.
 • Millorar la seva acció educativa per a la transmissió de valors, possibilitant el seguiment de l’esportista en aquest aspecte, tant per part d’entrenadors i coordinadors, com dels pares.
 • El Codi Ètic vol actuar des de l’educació i la prevenció, però arribat el cas, vol disposar de les mesures necessàries per millorar la pràctica i actuar davant dels casos que transgredeixin seriosament el codi ètic.
 • Promocionar la pràctica ètica en el seu àmbit soci-esportiu.

La intervenció s’inicia quan un membre del club (jugador,  tècnic, pare/mare o simpatitzant) comet una acció que incompleix el Codi Ètic. La informació és rebuda per la Comissió Ètica, la qual decidirà de manera unànime la millor manera de procedir per tal de reconduir la situació. Té una vocació mediadora, de manera que procurarà atendre els possibles conflictes (recollits o no) que en matèria ètica es produeixin amb objectivitat, fonament i amb el propòsit d’una resolució òptima per a les parts implicades, sempre prioritzant el benefici dels nens i nenes i joves esportistes del club.

En primer lloc, s’estableix un diàleg constructiu que contribueixi a la reflexió amb la persona implicada, amb el propòsit de reconduir l’actitud o situació. Serà només en el cas d’evolució negativa o depenent de la gravetat dels fets que es procedirà a la sanció corresponent.

Cal tenir en compte que tots representem al club amb la nostra conducta, per tant ho hem de tenir molt present en qualsevol acte al qual assistim.

A banda de cumplir amb els valors ètics exposats anteriorment, tots els agents de la Secció hauran de complir amb les següents normes:

 4.1) ALS ENTRENAMENTS:

Quan un jugador/a s’integra en un grup d’entrenament es compromet a :

 • Assistir al 100% dels entrenaments pactats prèviament amb l’entrenador. La falta d’assistència als entrenaments haurà d’ésser comunicada amb la menor brevetat possible i justificada.
 • laborar al màxim pel bon funcionament del grup.
 • Arribar puntual als entrenaments.
 • Exigir-se al màxim de sí mateix en cada sessió.
 • El jugador ha d’estar equipat per l’entrenament (roba i calçat esportius), queda prohibit entrenar i jugar amb rellotge, polseres, arracades o collars…. Tampoc es permet la utilització de peces de roba amb caputxa o buffs, així com objectes que puguin fer mal a un mateix o als seus companys.
 • Tenir cura del material del club així com d’ajudar a recollir-lo i mantenir-lo endreçat.
 • Tenir una conducta d’acord amb el codi de conducta esportiva: ni insults, ni violència.
 • Ajudar i animar als companys de l’equip en el que calgui (entrenaments, vestidors, etc.)
 • Complir les normes d’higiene personal bàsiques.
 • L’ús de l’equipament esportiu oficial del club només s’utilitzarà en els partits oficials i amistosos. No es podrà dur als entrenaments ni fóra de les instal.lacions esportives (excepte el dia del partit).
 • Queda prohibit per a tots els jugadors, la invasió de la pista de joc, tota ella o part de la mateixa, mentre entreni un equip diferent al seu, i no es pot utilitzar les cistelles que momentàniament quedin lliures. En tot cas, es demanarà permís a l’entrenador responsable en aquell moment.
 • En els vestuaris, no es podrà menjar, beure ni fumar. Desprès del seu us, s’ hauran de deixar en perfecte estat.

I acceptar :

 • Les normes de funcionament del grup.
 • Les indicacions donades pel seu entrenador/a o per qualsevol membre del quadre tècnic.

4.2.) A LES COMPETICIONS :

 • El jugador/a convocat per participar en una competició té l’obligació d’assistir-hi i participar-hi.
 • Si un jugador/a preveu que no podrá assistir a una competició, ho notificarà al seu entrenador/a amb la màxima antelació possible abans del començament de la competició, per tal de no perjudicar a l’equip ni als companys que poguessin participar en el seu lloc.
 • Durant la competició el lloc dels jugadors/es és al costat del seus companys, dels entrenadors/es i delegat a la banqueta. Si algú vol deixar la banqueta per qualsevol circumstància, ho haurà de notificar a l’entrenador/a o delegat responsable de l’equip per tal de tenir en tot moment el control i la localització de tothom.
 • Tots els jugadors/es respectaran les normes de la competició, les decisions dels àrbitres, així com les normes de conducta marcades pel Club i/o l’Organització de la competició (ni insults, ni violència, ni actituds grolleres o provocadores, ni escopir, ni tirar la pilota fora del camp, ni protestes airades,etc.)
 • Tots els jugadors/es respectaran els entrenadors/es, els jugadors/es rivals i a la afició.
 • És obligatori que cada jugador/a porti la seva ampolla d’aigua i les 2 samarretes de partit.
 • Durant la competició està totalment prohibit l’ús dels telèfons mòbils.
 • No està permés canviar-se a la banqueta, es farà en el vestidor o els llocs habiltats per fer-ho.

4.3.) ALS DESPLAÇAMENTS:

 • Els desplaçaments dels jugadors/es als partits i/o tornejos sempre seran a càrrec de les famílies.
 • L’equip haurà de viatjar amb la roba de partit, i és obligació dur les 2 samarretes de partit.
 • Els jugadors/es hauran d’estar puntuals a l’hora de convocatòria en la pista de joc. En cas de retràs s’ha d’informar ràpidament l’entrenador per prendre les mesures oportunes.

Del comportament de tots depèn millorar més la imatge del Club que representem.

4.4.) A LES INSTAL.LACIONS :

 • Tots els jugadors/es tenen l’obligació de respectar al màxim les instal.lacions, tant les del nostre Club com aquelles en les que s’hagi de competir o realitzar entrenaments.
 • És responsabilitat de tots i cadascun dels jugadors/es de l’equip han de mantenir nets els espais comuns a la banqueta i a la pista de competició.
 • Els jugadors/es han de canviar-se a les zones habilitades per aquesta finalitat.

4.5.) AMB ELS ÀRBITRES :

Es tindrà el màxim de respecte als àrbitres, així com també a les seves decisions.  Qualsevol reclamació que els responsables tècnics considerin que s’ha de fer, serà l’entrenador qui la presentarà.  En cap cas es permetrà que el jugador/a discuteixi ni condicioni la tasca dels àrbitres.

4.6.) RESPONSABILITAT DELS ENTRENADORS/ES :

Comunicar pel grup de whassap totes aquelles informacions que la Secció vulgui fer arribar als pares/mares i jugadors/es.

Comunicació del resultat i petita crónica dels partits : s’ha d’enviar un whassap al grup d’entrenadors/es abans de les 21h del diumenge corresponent a la jornada, per tal de publicar la notícia al blog puntualment.

Actes amb informes : si hi ha algún tipus d’informe del partit, s’ha d’enviar un e-mail a bàsquet@laieta.cat informant d’aquest fet amb una còpia de l’acta i l’informe.

Pilotes i material als entrenaments i partits : serà responsabilitat de TOTS els entrenadors/es que comparteixin mida de pilota, que aquestes estiguin guardades i tancades a la gàbia o sac un cop finalitzat el darrer entrenament de la mida de  pilota  compartida, també les pilotes de la pista exterior, així com la resta de material utilitzat en comú i pujar les cistelles utilitzades en categoría pre-mini i mini (entrenador posterior).

Després dels partits, és responsabilitat de l’entrenador/a i del delegat de camp recollir les pilotes i mirar que la pista quedi endreçada per tal de jugar un nou partit.

És obligació dels entrenadors/es arribar puntual, portar roba esportiva i el material necessari, portar la sessió d’entrenament degudament preparada i mantenir una actitud activa i concentrada.

4.7.) MEDICACIÓ :

Tots els jugadors/es de la Secció de Bàsquet del C.E. Laietà han de cumplir amb la normativa antidopatge dels REGLAMENTS DISCIPLINARIS DE LA FCBQ I DE LA FEB.  Per tant, és molt important que qualsevol medicació estigui prescrita per un metge.

 

CODI DISCIPLINARI

TIPIFICACIÓ DE LES FALTES

Cal considerar aquesta normativa principalment informativa i, per tant, seria desitjable que en cap cas s’hagués d’aplicar aquest apartat.  Qualsevol incident que sigui contrari a les normés més elementals de convivència social i disciplina d’equip, será sancionat amb el rigor que calgui.

FALTES LLEUS :

L’absència als entrenaments sense causa justificada.

La manca de puntualitat a les convocatòries de les competicions i a les sessions d’entrenaments.

No portar el material necessari als entrenaments (inclosa ampolla d’aigua)

No portar l’equipament amb perfecte estat de conservació i netedat.

No tenir cura del material i equipament, malmetre’l i/o extraviar-lo.

Les observacions formulades a àrbitres, entrenadors, i membres de la Junta Directiva de manera que signifiquin una lleugera incorrecció.

 La lleugera incorrecció amb el públic i entre jugadors.

L’actitud passiva en els entrenaments i/o partits, sempre que no suposin una reiteració.

Menjar, beure i/o fumar als vestuaris.

FALTES GREUS :

Acumulació o reiteració de faltes lleus.

No assistir a una convocatòria sense prèvia comunicació.

Marxar del partit durant una competició sense tenir permís del delegat o de l’entrenador per fer-ho.

No respectar les normes pel que fa a l’ús de l’equipació oficial.

La conducta inadequada, tant en el que es refereix a la pràctica esportiva, en els desplaçaments, en la convivència social en l’Entitat de la que formem part, o bé en régims de concentració.

Els insults, les ofenses i la falta de respecte a jugadors/es, entrenadors/es i a membres de la Junta Directiva.

Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin manifestament el transcurs normal d’un entrenament o partit.

L’incompliment de les ordres rebudes d’entrenadors/es, àrbitres i jutges durant la disputa d’un partit.

La falta d’assistència a entrenaments o partits sense justificació de manera reiterada.

Mostrar reiteradament apatia, deixadesa o poques ganes a l’hora d’entrenar.

FALTES MOLT GREUS :

Acumulció de faltes greus.

Apropiar-se de material o roba d’altres persones.

Malmetre de forma voluntària les instal.lacions del Club o d’altres Entitats on es competeixi o s’hi facin entrenaments.

No participar en les competicions en les que estigui convocat.

No respectar les normes d’organització marcades en les competicions (horaris, descans).

Que les persones que envolten el jugador/a (familiars o amics) vagin en contra dels interessos del Club.

Les agressions de jugadors/es i entrenadors/es cap a qualsevol persona.

Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o coaccions fetes contra jugadors, entrenadors, àrbitres, jutges , directius i totes les altres autoritats esportives.

La desobediència manifesta a l’entrenador durant un entrenament o un partit.

 Els abusos d’autoritat.

SANCIONS :

La Comissió Ètica de Bàsquet estudiarà cada cas que es produeixi, i les sancions que s’aplicaran, segons la gravetat de les faltes, que consistiran en :

Per les infraccions lleus:

– Amonestació verbal privada.

– Amonestació verbal pública.

– Limitar el seu temps de joc en el partit següent.

– Si per qualsevol motiu l’entrenador/a expulsa un jugador/a d’un entrenament o partit, aquest romandrà a la pista fins que finalitzi el mateix.  I no s’absentarà sense permís de l’entrenador/a.

 4.2. Per les infraccions greus:

– Suspensió o inhabilitació temporal de 2 a 4 partits, que en cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan per la següent.

– Privació temporal dels drets com a jugador.

4.3. Per les infraccions molt greus:

– Suspensió o inhabilitació temporal de 4 o més partits, que en cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan per la següent.

– En cas de sanció per partit de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) com a conseqüència d’un comportament incorrecte d’algun dels jugadors i/o entrenadors, i que derivi en una sanció econòmica pel club, l’import d’aquesta serà satisfet per la pròpia persona o persones sancionades, suspenent el dret d’entrenar i jugar fins que faci efectiva la quantitat establerta.

– Si la falta fos cosiderada molt greu, la Comissió de Bàsquet traslladarà la informació a la Junta Directiva proposant l’expulsió del Club i elevar un expedient a la FCBQ perquè en tingui coneixement.

– En el supòsit de sanció per causar qualsevol desperfecte ocasionat al vestidor, instal.lacions tant de casa com de fora, mitjants de transport, hotels, etc. serà responsabilitat del jugador/a, la reposició i/o arranjament del desperfecte.

TIPIFICACIÓ DE LES FALTES

Cal considerar aquesta normativa principalment informativa i, per tant, seria desitjable que en cap cas s’hagués d’aplicar aquest apartat.  Qualsevol incident que sigui contrari a les normés més elementals de convivència social i disciplina d’equip, será sancionat amb el rigor que calgui.

FALTES LLEUS :

L’absència als entrenaments sense causa justificada.

La manca de puntualitat a les convocatòries de les competicions i a les sessions d’entrenaments.

No portar el material necessari als entrenaments (inclosa ampolla d’aigua)

No portar l’equipament amb perfecte estat de conservació i netedat.

No tenir cura del material i equipament, malmetre’l i/o extraviar-lo.

Les observacions formulades a àrbitres, entrenadors, i membres de la Junta Directiva de manera que signifiquin una lleugera incorrecció.

 La lleugera incorrecció amb el públic i entre jugadors.

L’actitud passiva en els entrenaments i/o partits, sempre que no suposin una reiteració.

Menjar, beure i/o fumar als vestuaris.

FALTES GREUS :

Acumulació o reiteració de faltes lleus.

No assistir a una convocatòria sense prèvia comunicació.

Marxar del partit durant una competició sense tenir permís del delegat o de l’entrenador per fer-ho.

No respectar les normes pel que fa a l’ús de l’equipació oficial.

La conducta inadequada, tant en el que es refereix a la pràctica esportiva, en els desplaçaments, en la convivència social en l’Entitat de la que formem part, o bé en régims de concentració.

Els insults, les ofenses i la falta de respecte a jugadors/es, entrenadors/es i a membres de la Junta Directiva.

Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin manifestament el transcurs normal d’un entrenament o partit.

L’incompliment de les ordres rebudes d’entrenadors/es, àrbitres i jutges durant la disputa d’un partit.

La falta d’assistència a entrenaments o partits sense justificació de manera reiterada.

Mostrar reiteradament apatia, deixadesa o poques ganes a l’hora d’entrenar.

FALTES MOLT GREUS :

Acumulció de faltes greus.

Apropiar-se de material o roba d’altres persones.

Malmetre de forma voluntària les instal.lacions del Club o d’altres Entitats on es competeixi o s’hi facin entrenaments.

No participar en les competicions en les que estigui convocat.

No respectar les normes d’organització marcades en les competicions (horaris, descans).

Que les persones que envolten el jugador/a (familiars o amics) vagin en contra dels interessos del Club.

Les agressions de jugadors/es i entrenadors/es cap a qualsevol persona.

Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o coaccions fetes contra jugadors, entrenadors, àrbitres, jutges , directius i totes les altres autoritats esportives.

La desobediència manifesta a l’entrenador durant un entrenament o un partit.

 Els abusos d’autoritat.

SANCIONS :

La Comissió Ètica de Bàsquet estudiarà cada cas que es produeixi, i les sancions que s’aplicaran, segons la gravetat de les faltes, que consistiran en :

Per les infraccions lleus:

– Amonestació verbal privada.

– Amonestació verbal pública.

– Limitar el seu temps de joc en el partit següent.

– Si per qualsevol motiu l’entrenador/a expulsa un jugador/a d’un entrenament o partit, aquest romandrà a la pista fins que finalitzi el mateix.  I no s’absentarà sense permís de l’entrenador/a.

 4.2. Per les infraccions greus:

– Suspensió o inhabilitació temporal de 2 a 4 partits, que en cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan per la següent.

– Privació temporal dels drets com a jugador.

4.3. Per les infraccions molt greus:

– Suspensió o inhabilitació temporal de 4 o més partits, que en cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan per la següent.

– En cas de sanció per partit de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) com a conseqüència d’un comportament incorrecte d’algun dels jugadors i/o entrenadors, i que derivi en una sanció econòmica pel club, l’import d’aquesta serà satisfet per la pròpia persona o persones sancionades, suspenent el dret d’entrenar i jugar fins que faci efectiva la quantitat establerta.

– Si la falta fos cosiderada molt greu, la Comissió de Bàsquet traslladarà la informació a la Junta Directiva proposant l’expulsió del Club i elevar un expedient a la FCBQ perquè en tingui coneixement.

– En el supòsit de sanció per causar qualsevol desperfecte ocasionat al vestidor, instal.lacions tant de casa com de fora, mitjants de transport, hotels, etc. serà responsabilitat del jugador/a, la reposició i/o arranjament del desperfecte.